CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Văn Bản Thuế

Tài liệuNgày tháng được thêm

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế (29 trang)

Công văn số 17526/BTC-TCT ngày 1/12/2014 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (4 trang)

Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (7 trang)

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 khi sửa đổi 04 Thông tư về thuế GTGT và thuế TNCN, gồm: Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư số 219/2013/TT-BTC và Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế (10 trang)

Trang 1 / 220 trang.

  Trang chủ Văn Bản Pháp Luật Download Văn Bản Thuế