CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Huớng dẫn hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu
Thứ tư, 14 Tháng 7 2010 09:36

Ngày 30/6/2010, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 94/2010/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu.

Theo đó, đối tượng được tạm hoàn thuế GTGT quy định tại Thông tư này là các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu có hàng hóa thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa đươc phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng uất khẩu.

Số thuế GTGT được tạm hoàn đối với hàng hóa thực xuất khẩu, chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng bằng 90% (chín mươi phần trăm) số thúe GTGT đầu vào được hoàn của hàng hóa xuất khẩu theo hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế.

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu bị khách hàng nước ngoài trả lại không được hoàn thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã hoàn thuế cao hơn số thuế được hoàn thì thực hiện thu hồi số thuế không được hoàn tương ứng với giá trị hàng hóa xuất khẩu bị trả lại. Số thuế thu hồi hoàn được xử lý theo quyết định của cơ thuế. Nếu sau đó người nộp thuế tiếp tục bán số hàng hóa bị trả lại này thì phải kê khai nộp thuế và được khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu tăng/giảm trọng lượng, thể tích tự nhiên trong quá trình vận chuyển do tính chất lý hóa của hàng hóa (theo kết quả giám định độc lập của bên xuất khẩu và bên nhập khẩu) thì người nộp thuế được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hóa thực xuất khẩu nếu đáp ứng các điều kiện khác theo quy định. Trường hợp này, doanh thu bán hàng hoá xuất khẩu được xác định căn cứ vào số tiền phía nước ngoài thực thanh toán qua ngân hàng theo quy định phù hợp với thỏa thuận của hai bên mua và bên bán trong hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng, nếu có) có liên quan. Số thuế GTGT được hoàn tính trên toàn bộ giá trị hàng hóa thực tế đã xuất khẩu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/8/2010 và thay thế Thông tư số 04/2010/TT-BTC ngày 13/1/2009.

 
 

  Trang chủ Tin Tức Tài Chính- Kế Toán-Thuế Huớng dẫn hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu