CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước
Thứ hai, 18 Tháng 1 2010 16:31

Ngày 30/12/2009, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 242/2009/TT-BTC, hướng dẫn thi hành một số điều của Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ.

Theo đó, Công ty con không được đầu tư góp vốn vào công ty mẹ. Công ty con, doanh nghiệp phụ thuộc công ty mẹ không được góp vốn mua cổ phần khi cổ phần hoá đơn vị trong cùng tập đoàn, tổng công ty hoặc tổ hợp mẹ - con.

Công ty mẹ được quyền bảo lãnh cho các công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ vay vốn của ngân hàng, các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật. Trường hợp các doanh nghiệp có vốn góp của công ty mẹ có nhu cầu bảo lãnh thì công ty mẹ được bảo lãnh theo quy định của pháp luật và đảm bảo nguyên tắc: Các bên góp vốn cam kết cùng thực hiện bảo lãnh; Tỷ lệ (%) bảo lãnh của từng khoản vay không vượt quá tỷ lệ (%) góp vốn của công ty mẹ trong doanh nghiệp được bảo lãnh vốn và tổng các khoản bảo lãnh vay vốn không vượt quá số vốn góp của công ty mẹ trong doanh nghiệp đó.

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước không được tự ý vay vốn làm cho hệ số nợ phải trả trên vốn điều lệ vượt quá 3 lần đối với công ty có hội đồng quản trị hoặc vượt quá vốn điều lệ đối với công ty không có hội đồng quản trị mà phải báo cáo đại diện chủ sở hữu nhà nước xem xét quyết định.

Nếu tài sản cố định mới công ty nhà nước đầu tư không mang lại hiệu quả như phương án ban đầu, công ty phải nhượng bán tài sản, không có khả năng thu hồi đủ vốn đã đầu tư dẫn tới không trả được nợ vay thì phải làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan để báo cáo đại diện chủ sở hữu xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/02/2010 và bãi bỏ Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005; Thông tư số 87/2006/TT-BTC ngày 27/9/2006.

 

 

  Trang chủ Tin Tức Tài Chính- Kế Toán-Thuế Hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước