CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Điều kiện niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp hợp nhất
Thứ hai, 17 Tháng 6 2013 09:33

Ngày 29/5/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 73/2013/TT-BTC về  việc hướng  dẫn  chi  tiết một  số điều về  niêm  yết chứng  khoán  tại Nghị  định  số 58/2012/NĐ-CP  ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Theo đó, để được niêm yết cổ phiếu, công ty mới hình thành sau hợp nhất phải từ các công ty đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chưa niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán đều phải đáp ứng các yêu cầu chung như: Là công ty cổ phần (ít nhất  02 năm hoạt  động dưới  hình thức công ty cổ phần) có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên theo giá trị ghi trên sổ kế toán; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước năm sáp nhập tối thiểu là 05%; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm; không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký niêm yết...

Trường hợp công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập đều là công ty đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (hoặc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh),công ty mới hình thành sau sáp nhập phải thực hiện đăng ký thay đổi niêm yết.

Trường hợp công ty bị sáp nhập không phải công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, công ty hình thành phải thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung cho phần cổ phiếu hoán đổi của công ty bị sáp nhập. Nếu công ty bị sáp nhập và tỷ lệ ROE của công ty hình thành sau sáp nhập không thỏa mãn các điều kiện theo quy định, số cổ phiếu phát hành thêm (tương ứng với số vốn của công ty bị sáp nhập) chỉ được niêm yết bổ sung sau 01 năm kể từ thời điểm công ty hình thành sau sáp nhập được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2013.

 

  Trang chủ Tin Tức Tài Chính- Kế Toán-Thuế Điều kiện niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp hợp nhất